Číslo hlasovania: 1287
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Informatívnej správe Komisie rozvoja mesta, pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

   Správu Komisie rozvoja mesta, pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 22.03.2005, 31.03.2005, 27.04.2005, 03.05.2005,10.05.2005, 16.05.2005.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: