Číslo hlasovania: 1288
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k zmene rozpočtu Základnej školy Ul. pohraničná č.9 – nadané deti


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zvýšenie rozpočtu Základnej školy Komárno, Ul. pohraničná č.9 na rok 2005 na strane príjmov a výdavkov vo výške 32 tis. Sk na nadané deti na I. polrok 2005 na základe rozpočtového opatrenia č.4/2005 od Krajského školského úradu v Nitre zo dňa 12.04.2005.

B) ukladá Mestskému úradu Komárno

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno
Termín: 30.06.2005

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: