Číslo hlasovania: 1289
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k postúpeniu pohľadávok


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. voči Nemocnici s poliklinikou v Komárne v celkovej hodnote 7.642.987,80 Sk za :

   Podrobný rozpis tvorí prílohu uznesenia.

B) žiada predstavenstvo spoločnosti KOMVaK, a.s. a ukladá Mestskému úradu v Komárne

   pripraviť zmluvu o postúpení pohľadávok v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovední: predseda predstavenstva KOMVaK, a.s., prednosta MsÚ
Termín: do 31.12.2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: