Číslo hlasovania: 1290
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k návrhu na zmenu uznesenia MZ v Komárne č. 461/2004 zo dňa 7. 4. 2004 v znení uznesenia MZ v Komárne č. 901/2005 zo dňa 30. 3. 2005


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne číslo 461/2004 zo dňa 7. 4. 2004 v znení uznesenia číslo 901/2005 zo dňa 30. 3. 2005 nasledovne:

   Bod B/ a C/ uznesenia znie:

„B) schvažuje

   odkúpenie troch ochranných rúr podža bodu A/ uznesenia za kúpnu cenu 978.180,- Sk vrátane DPH s podmienkou, že zmluvné strany považujú za vysporiadané všetky pohžadávky a záväzky uplatnené na základe Zmluvy o dielo č. Z – 241/1007/2003 zo dňa 18. 9. 2003 v znení dodatku č. 1 zo dňa 9. 12. 2003, uzatvorenej medzi objednávatežom Mesto Komárno a zhotovitežom HYDROTUNEL, s.r.o., so sídlom Mojmírova 14, 972 01 Bojnice, IČO: 36 297 429 s predmetom, ktorej je:

C) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

   uzatvori kúpu zmluvu a dohodou o urovnaní v zmysle bodu B/ uznesenia.

Termín: 15. júla 2005
Zodpovedný: primátor mesta“

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: