Číslo hlasovania: 1291
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k výročnej správe o činnosti za rok 2004 - COM-MÉDIA, spol. s r.o.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

  1. Účtovnú závierku COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2004,
  2. Správu dozornej rady COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2004.

B) schvaľuje

  1. Účtovnú závierku COM-MÉDIA, spol. s r.o. za rok 2004,
  2. Previesť zisk z hospodárenia za rok 2004 vo výške 2.151,93 Sk na rezervný fond spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o..

C) poveruje a splnomocňuje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora Mesta Komárno

   zastupovať Mesto Komárno na valnom zhromaždení COM-MÉDIA, spol. s r.o. v súlade s bodom B/ tohto uznesenia a ako náhradníka JUDr. Évu Hortai, zástupkyňu primátora.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 30.06.2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: