Číslo hlasovania: 1292
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k výročnej správe o činnosti za rok 2004 – Média Comaromiensis, n.f.


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

   výsledok hospodárenia a účtovnú závierku Média Comaromiensis, n.f..

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Péter Tóth

   Nehlasovali: