Číslo hlasovania: 1293
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

vyzýva konateľa spoločnosti COM-VARGAS, spol. s r.o.,

   aby splnil zákonom dané povinnosti, týkajúce sa konania valného zhromaždenia.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: