Číslo hlasovania: 1294
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k výročnej správe o činnosti za rok 2004 – KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

 1. Účtovnú závierku spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. za rok 2004,
 2. Výročnú správu za rok 2004,
 3. Finančnú analýzu spoločnosti za rok 2004,
  1. Rozbor výsledkov hospodárenia za rok 2004,
  2. Rozbor majetkovej bilancie spoločnosti za rok 2004,
 4. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky, vedenia účtovníctva spoločnosti a výročnej správy za rok 2004,
 5. Stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke za rok 2004

B) schvaľuje

 1. Účtovnú závierku KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. za rok 2004,
 2. výročnú správu za rok 2004,
 3. Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2005,
 4. Použitie čistého zisku v sume 583.577 Sk nasledovne:
  1. povinná tvorba rezervného fondu175.073 Sk
  2. odmeny členom orgánov spoločnosti204.252 Sk

  3. z toho: predstavenstvu 60%
   dozornej rade 40%
   dotácia sociálneho fondu 204.252 Sk
 5. Plán investícií do majetku spoločnosti z vlastných prostriedkov na rok 2005:

 6. Nákup PC techniky /hardver, softver/ - výmena PC
  v majetku spoločnosti 250.000 Sk
  Digitálna technická mapa VaK – II.etapa – softver 400.000 Sk
  Geodetické zameranie 500.000 Sk
  Nákup náhradných čerpadiel 250.000 Sk
  Nákup technologického vozidla na leasing – náklady roku 2005 620.000 Sk
  Pojazdný kompresor odhlučnený – nákup na leasing
  náklady roku 2005 180.000 Sk

  SPOLU 2.200.000 Sk

C) poveruje a splnomocňuje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora Mesta Komárno

   zastupovať Mesto Komárno na valnom zhromaždení KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. v súlade s bodom B/ tohto uznesenia a ako náhradníka JUDr. Évu Hortai, zástupkyňu primátora.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 30.06.2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy

   Nehlasovali: