Číslo hlasovania: 1295
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k zmene rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005 - Domov penzión pre dôchodcov – Domov dôchodcov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   zvýšenie rozpočtu mesta Komárno na strane príjmov a výdavkov na základe oznámenia Ministerstva financií SR č. MF/004359/2005-441 pre zariadenia sociálnych služieb – Domov penzión pre dôchodcov – Domov dôchodcov na rok 2005 vo výške 895 tis. Sk na sumu 14.044 tis. Sk na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 30.06.2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: