Číslo hlasovania: 1296
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k zmene rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005 - školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   zníženie rozpočtu škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno na strane príjmov a výdavkov na rok 2005 sumou 299 tis. Sk na základe rozpočtového opatrenia č. 3/2005 Krajského školského úradu v Nitre.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 30.06.2005

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: