Číslo hlasovania: 1297
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k zmene rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005 - Projekt „MOST“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   zvýšenie rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005 na strane príjmov a výdavkov sumou 1.040 tis. Sk na bežné výdavky a 78 tis. Sk na kapitálové výdavky pre projekt „Štúdia uskutočniteľnosti pre riešenie nového Dunajského mostu s nadväzujúcou cestnou sieťou, slúžiaceho ako nástroj pre spoločný hospodársky rozvoj miest Komárno – Komárom a ich priľahlého regiónu“ na základe Zmluvy o poskytnutí grantu uzatvorená v rámci programov externej pomoci Európskej únie č. 2002/000.610-13-214.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 30.06.2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: