Číslo hlasovania: 1298
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k zmene rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. Zvýšenie rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005 kapitola 01.1.1.6 položka 632 - Energia, voda a komunikácia sumou 3,5 mil. Sk z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb roku 2005 – položka 111 003 zdroj 45,
  2. Zvýšenie rozpočtu Mesta Komárno na rok 2005 kapitola 01.1.1.6 položka 711003 – Nákup softvéru sumou 1,5 mil. Sk z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb roku 2005– položka 111 003 zdroj 45.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 30.06.2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: