Číslo hlasovania: 1299
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k ponuke firmy AQUA venture na kúpu spoločnosti KOMVaK, a.s.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) vyhlasuje, že

   nemá záujem predať vodárenský majetok Mesta Komárno,

B) zrušuje

   bod B/ uznesenia č. 347/2000 zo dňa 7. septembra 2000 a bod E/ uznesenia č. 556/2001 zo dňa 28. júna 2001.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. István Zámbó

   Proti:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: