Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Prenájmu majetku VaK


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. Prenájom nadobecného majetku pre KOMVaK a.s.

2. Prenájom súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku vodovodu, kanalizácií a ČOV s právom odpisovania prenajatého majetku nájomcom.

3. Prenájom administratívnej budovy Dunajské nábr.11/b pre KOMVaK za nájomné:
- kancelárske priestory 906 m2 za 250,- Sk/m2
- vedľajšie priestory 294,5 m2 za 100,- Sk/m2
Nájomné je splatné štvrťročne vždy do 20 dní po uplynutí príslušného štvrťroka.

4. Prenájom krytej plavárne
Nájomné je stanovené vo výške ročných odpisov prenajatého majetku.

5. Prenájom krytej prevádzkových budov pre KOMVaK a.s., a to:
- Ul. Seressa 68,45 m2, nájomné je 150,- Sk/m2
- Ul. Košická 85,1 m2, nájomné je 150,- Sk /m2
- Ul. vozová 311,8 m2, nájomné je 150,- Sk /m2
- Parkovisko na Dunajskom nábrežie 551 m2, nájomné je 67.111,- Sk/m2/rok;
- Parkovisko na Ulici vozová 114 m2, nájomné je 16.450,- Sk/m2/rok.

6.a) odpredaj hmotného investičného majetku - kancelárskej techniky a zariadenia v hodnote 2.567.876,- Sk.

6 b) splatenie kúpnej ceny do 31.12.2015 rovnomerne v štvrťročných splátkach 42.798,- Sk.
Splátky vždy ku koncu štvrťroka, t.j. k 31.03., 30.06., 30.09., 31.12. daného roku.

B) schvaľuje

uzatvorenie zmlúv v zmysle bodu A1 až A6 podľa predloženého návrhu.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
Ing. Peter Békési Ing. Péter Bábi Ing. Štefan Zámbó  Mária Hajabácsová
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai Ing. Vojtech Szabó MUDr. Tibor Baštrnák
Mgr. Štefan Zábojník PhDr. János Kovács PhDr. Éva Dohnanec  Attila Farkas
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy  Mihály Mácza Ing. Štefan Langschadl
 Anton Andrássy PaedDr. Štefan Bende  Mária Hutter MVDr. Alexander Galgóczy
 Peter Hamran MUDr. Peter Tóth  Mária Vörösová JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Tamás Hollósy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: