Číslo hlasovania: 1300
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti o zmenu organizačnej štruktúry Mestského úradu Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. zmenu organizačnej štruktúry Mestského úradu Komárno so sezónnymi zamestnancami na Komunálnom odbore nasledovne:
  2. zmenu organizačnej štruktúry Mestského úradu a zvýšenie počtu zamestnancov na Odbore vnútorných vecí a správy pamiatok na Oddelení prevádzky úradu o 3 pracovné miesta a na Ekonomickom odbore finančnom oddelení o 1 pracovné miesto (Schéma organizačnej štruktúry tvorí prílohu uznesenia),
  3. zvýšenie rozpočtu Mestského úradu Komárno položka 610 sumou 195 tis. Sk a 620 sumou 70 tis. Sk z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb roku 2005 položka 111 003 zdroj 45.
  4. zvýšenie rozpočtu Mesta Komárno v správe MsÚ položka 610 sumou 360 tis. Sk a 620 sumou 127 tis. Sk z prostriedkov rezervného fondu mesta,
  5. zvýšenie rozpočtu Mesta Komárno v správe MsÚ položka 633 sumou 80 tis. Sk a na položke 713002 sumou 350 tis. Sk z prostriedkov rezervného fondu mesta.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 30.06.2005

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Stubendek Ing. László Győrfy MUDr. Lajos Maurovich Horváth

   Nehlasovali: