Číslo hlasovania: 1301
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku


Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

pre Š. V.  v podiele 1/3 k celku a pre Attilu Vörösa, rodeného Vörösa, narodeného 17.01.1975, trvale bytom Ulica budovatežská 42/33, 945 01 Komárno, v podiele 2/3 k celku

1. odpredaj pozemku p.č. 3801 o výmere 96 m2, zastavaná plocha a pozemku p.č. 3800/1 o výmere 292 m2, záhrada v k.ú. Komárno, ktoré boli vytvorené z pred ZMVM p.č. 2722/14, 2722/15 geometrickým plánom č. 33938458 - 47/2004 za cenu podža § 2 VZN č. 4/1998 v znení neskorších predpisov t.j. 150,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

2. uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku na p.č. 3800/2 o výmere 211 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, ktorý bol vytvorený z pred ZMVM p.č. 2722/14, 2722/15 geometrickým plánom č. 33938458 - 47/2004 za nájomné vo výške 5,-Sk/m2/rok na dobu neurčitú.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A1/ tohto uznesenia
  2. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpeči spracovanie a zaslanie zmluvy o nájme pozemkov v zmysle bodu A2/ tohto uznesenia
  4. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési

   Nehlasovali: