Číslo hlasovania: 1302
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na zrušenie predkupného práva


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

zrušenie predkupného práva Mesta Komárno na pozemok vedený na LV 8160 ako p.č. 6262 o výmere 17 m2, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, v ochrannom pásme pevnostného systému, ktorý pozemok bol predaný nebohému L. B. a manž. M. B.  kúpnou zmluvou a zmluvou o zriadení predkupného práva č. 341/96-MPO zo dňa 31.07.1996 na základe uznesenia MZ č. 157/A/2/1996 zo dňa 18.04.1996 s podmienkou, že v prípade odpredaja pozemku pod nadstavbou Mesto Komárno má predkupné právo na tento pozemok v zmysle ustanovení § 602 a 603 Občianskeho zákonníka s tým, že môže byť udelený súhlas mesta k odpredaju uvedeného pozemku pre prípad predaja garáže s pozemkom s podmienkou zriadenia predkupného práva k uvedenému pozemku v prospech mesta Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie oznámenia o uznesení.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: