Číslo hlasovania: 1307
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   alternatívny návrh na odpredaj, resp. prenájom pozemku pre Ľ. B. a manželku M. B. nasledovne:

 1. odpredaj časti pozemku o výmere cca 50 m2 z p.č. 6441/1, zastavaná plocha, vedený na LV 6434 v k.ú. Komárno, za cenu BDÚ, t.j. 910,- Sk/m2, upresnenej geometrickým plánom za nasledovných podmienok:
 2. prenájom časti pozemku o výmere cca 50 m2 z p.č. 6441/1, zastavaná plocha, vedený na LV 6434 v k.ú. Komárno, za cenu 15 % BDÚ, t.j. 136,50 Sk/m2/rok, ak nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/1 uznesenia za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

 1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia,
 2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia,
 4. Termín: 30 dní od obdržania geometrického plánu
  Zodpovedný: prednosta MsÚ

 5. zabezpečiť spracovanie nájomnej zmluvy v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia, ak nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia.

  Termín: 30 dní od uplynutia lehoty podľa bodu A/1 uznesenia
  Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: