Číslo hlasovania: 1310
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku podľa VZN č. 4/1998 v znení neskorších predpisov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj časti pozemku z pred ZMVM p.č. 2860/29 podľa geometrického plánu č. 34691588 – 363/2004 zo dňa 11.04.2005

   pre T. Š. a manželku V. Š. podľa § 4 VZN č. 4/1998 v znení neskorších predpisov za cenu 150,- Sk/m2, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: