Číslo hlasovania: 1312
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj nebytového priestoru


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   odpredaj nebytového priestoru v obytnom dome so s.č. 1136 na p.č. 42, vedeného na LV 9661 v k.ú. Komárno pre E. H nakoľko sa jedná o informačnú kanceláriu mesta na Župnej ulici v Komárne.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: