Číslo hlasovania: 1313
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

   odpredaj časti pozemku o výmere cca 27 m2, z p.č. 7103, zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno pre Ing. R. N.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
 Mária Hajabács

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: