Číslo hlasovania: 1314
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

   odpredaj časti pozemku o výmere 900 m2, z p.č. 7363, ostatná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno pre A. V..

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. László Stubendek MUDr. Anton Marek MUDr. Péter Tóth

   Zdržali sa:
Ing. Attila Czíria

   Nehlasovali: