Číslo hlasovania: 1315
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj nebytového priestoru resp. vyhlásenie verejnej súťaže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   odpredaj nebytového priestoru so s.č. 4201 na p.č. 2117/3 a pozemku p.č. 2117/3 o výmere 144 m2, zastavaná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno pre Ing. Jozefa Szabóa – FERRO 3000, IČO : 11 713 054, trvale bytom Vodná ulica 14/7, 945 01 Komárno.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. László Stubendek

   Zdržali sa:
 Miklós Fehér Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: