Číslo hlasovania: 1316
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na vyhlásenie verejnej súťaže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj nebytového priestoru so súp.č. 4201 na p.č. 2117/3 a pozemku p.č. 2117/3 o výmere 144 m2, zastavaná plocha vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia Ing. Marty Reškovej, č. 6/2005 zo dňa 28.03.2005 t.j. 756 560,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť vyhlásenie verejnej súťaže.

Termín: do 31. 10. 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Miklós Fehér

   Nehlasovali: