Číslo hlasovania: 1317
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkov s vecným bremenom podľa VZN č. 4/1998 v znení neskorších predpisov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj pozemkov vedených na LV 6434 ako p.č. 7243/2 o výmere 92 m2, zastavaná plocha, a p.č. 7244/2 o výmere 92 m2, záhrada, v k.ú. Komárno pre L. O., v podiele 4/6 k celku, pre P. O. v podiele 1/6 k celku a pre K. B. v podiele 1/6 k celku podľa § 4 VZN č.4/1998 v znení neskorších predpisov za cenu 150,- Sk/m2 s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkami sa nachádzajú inžinierske siete za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnejzmluvy a zmluvy o vecnom bremene.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: