Číslo hlasovania: 1318
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku podľa VZN č. 4/1998 v znení neskorších predpisov


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemku vedeného na LV 6434 ako p.č. 1640 o výmere 19 m2, zastavaná plocha pre L. K. a manželku H. K. podľa § 4 č. VZN 4/1998 v znení neskorších predpisov za cenu 150,- Sk/m2 za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: