Číslo hlasovania: 1319
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj resp. dlhodobý prenájom pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   odpredaj resp. dlhodobý prenájom časti pozemku o výmere 54 m2, z p.č. 6011, zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno pre Š. B. a manželku D. B. nakoľko sa jedná o zelený pás.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: