Číslo hlasovania: 1320
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj nebytového priestoru


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj nebytového priestoru budovy výmenníkovej stanice so súp.č. 3538 na p.č. 2372/2 a pozemku p.č. 2372/2 o výmere 82 m2, zastavaná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno nasledovne:

odpredaj nebytového priestoru budovy výmenníkovej stanice so súp.č. 3538 na p.č. 2372/2 a pozemku p.č. 2372/2 o výmere 82 m2, zastavaná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno pre O. H. a manželku A. H. za cenu určenú na základe znaleckého ocenenia Ing. Tibora Szabóa, č. 254/2004 zo dňa 19.08.2004 t.j. 427.740,- Sk

za nasledovných podmienok :

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/1 tohto uznesenia

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. László Stubendek  Frigyes Gogola MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
Ing. Lajos Csonka MUDr. Lajos Maurovich Horváth

   Zdržali sa:
 Miklós Fehér Mgr. Imre Andruskó Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: