Číslo hlasovania: 1321
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku o výmere 17 m2 z p.č. 965/3, ostatná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno pre K. M. pre účely umiestnenia unimo bunky, nakoľko nie je žiadúce jej umiestnenie v žiadanej lokalite a z estetických dôvodov.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: