Číslo hlasovania: 1322
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   prenájom časti pozemku o výmere 94 m2 z p.č. 72, zastavaná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno na dobu 3 roky za cenu 15 % BDÚ, t.j. 268,- Sk/m2/rok, pre IDEAL–KOM, s. r. o., IČO: 36 557 358, so sídlom Námestie M.R. Štefánika 6, 945 01 Komárno, za účelom vytvorenia vonkajšej terasy k cukrárni „Galéria Café“ za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:
 Attila Petheő

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: