Číslo hlasovania: 1323
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku o výmere 4 m2, vedeného na LV č. 6434 ako p.č. 4373, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, za účelom vybudovania bočného vjazdu k jestvujúcej bráne pre T. N. a manželku E. N. na 1 rok s tým, že nemôže zasahovať do existujúceho chodníka a po uplynutí doby výpožičky investícia bude bezplatne odovzdaná do vlastníctva Mesta Komárno za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: