Číslo hlasovania: 1324
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

   odpredaj časti pozemku o výmere cca 235 m2, z p.č. 7051/321, ostatná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno pre I. N..

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Miklós Fehér Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: