Číslo hlasovania: 1325
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

   uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok vedeného na LV 6434 ako p.č. 10213/1, zastavaná plocha o výmere 1.932 m2, v k.ú. Komárno pre ADOS - M&G, s.r.o, IČO: 36 550 256, so sídlom Klinčeková ulica 2570/6, 945 01 Komárno.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: