Číslo hlasovania: 1326
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku o výmere 10 m2, vedeného na LV č. 6434 ako p.č. 8935, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, za účelom vybudovania chodníka pre P. H. na 1 rok s tým, že nemôže zasahovať do existujúceho chodníka a po uplynutí doby výpožičky investícia bude bezplatne odovzdaná do vlastníctva Mesta Komárno za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke.

Termín : 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: