Číslo hlasovania: 1329
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   odpredaj časti pozemku o výmere 109 m2 z p.č. 7334/1, zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno pre P. Cs. a manželku Ž. Cs. nakoľko sa jedná o zelenú plochu.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali: