Číslo hlasovania: 1330
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemku resp. odpočet z nájomného


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   pre Mgr. Pavla Géča - MPB, IČO: 11 901 705, trvale bytom Hlavná 42, 946 39 Iža

  1. odpredaj časti pozemku o výmere 215 m2 z p.č. 364/1, zastavaná plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno nakoľko je v platnosti nájomná zmluva,
  2. odpočet z nájomného vo výške 64.814,- Sk, ako náklady vynaložené na vybudovanie parkoviska.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Stubendek

   Nehlasovali: