Číslo hlasovania: 1331
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o výpožičke pre IMT, spol. s r.o., so sídlom Františkánov 14, 945 01 Komárno na časť pozemku o výmere maximálne do výmery 50 m2, vedeného na LV č. 6434 ako p.č. 582/1, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, za účelom vybudovania chodníka pozdĺž okraja budovy so s.č. 59 na p.č. 580 vo vlastníctve vypožičiavateľa do šírky 1,20 m na 1 rok s tým, že po uplynutí doby výpožičky investícia bude bezplatne odovzdaná do vlastníctva Mesta Komárno za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke.

Termín : 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Attila Czíria
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: