Číslo hlasovania: 1332
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 856/2005 zo dňa 10. marca 2005


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

   zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 856/2005 zo dňa 10. marca 2005 v bode A/ uznesenia nasledovne:

„A) schvažuje

   odpredaj časti pozemku diel č. 1 o výmere 1 m2 k p.č. 5901/8, ktorý bol vytvorený z pred ZMVM p.č. 1844/3 v k.ú. Komárno v zmysle geometrického plánu č. 34691588-146/2005 pre I. B. za cenu 150,- Sk/m2 za nasledovných podmienok

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: