Číslo hlasovania: 1336
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpredaj pozemkov a na uzatvorenie zmluvy o výpožičke


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   odpredaj časti pozemku o výmere cca 990 m2 z p.č. 3867/1, zastavaná plocha za účelom vybudovania parkoviska s vecným bremenom, práva prechodu peši a motorovými vozidlami pre Mesto Komárno, odpredaj pozemku p.č. 3871/5 o výmere 120 m2, zastavaná plocha, časti pozemku o výmere cca 80 m2 z p.č. 3871/1, zastavaná plocha a časti pozemku o výmere cca 450 m2 z p.č. 3870/1, zastavaná plocha, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno, pre NAY elektro, spol. s r.o., IČO: 34 120 157, so sídlom 900 62 Kostolište 297, za cenu 1.000,- Sk/m2, upresnenej podľa geometrického plánu, za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

  1. zabezpečiť zaslanie výzvy na doručenie geometrického plánu,
  2. Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedný: prednosta MsÚ

  3. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.
  4. Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
    Zodpovedná: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
 Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali: