Číslo hlasovania: 1337
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas majetkoprávna k návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 478/2004 zo dňa 3. júna 2004


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

   zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 478/2004 zo dňa 3. júna 2004 v bode A/ uznesenia nasledovne:

„A/ schvažuje

   odpredaj časti pozemku diel č. 1 o výmere 3 m2 k p.č. 5901/26, ktorý bol vytvorený z pred ZMVM p.č. č 1844/4 v k.ú. Komárno pre G. K. za cenu 150,- Sk/m2 upresnenej podža geometrického plánu, za nasledovných podmienok:

  1. geometrický plán predloží kupujúci najneskôr do 60 dní od doručenia výzvy
  2. viazanos následne vypracovaného návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: