Číslo hlasovania: 1338
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na odpočet z nájomného


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

   pre Tibora Töröka, trvale bytom Veľká jarková ulica 348/12, 945 01 Komárno, odpočet z nájomného vo výške 30 750,- Sk za náklady vynaložené na opravu poškodenej omietky v interiéri TIMIS CAFÉ BAR a za zámočnícke práce v súvislosti s odstránením škody po vlámaní v objekte Bašta II. so s.č. 1372 na p.č. 5846 v k.ú. Komárno, z dôvodu, že uvedené práce boli vykonané bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka. Nebytové priestory má v prenájme na základe nájomnej zmluvy č. 175/OSM/2004 zo dňa 23. januára 2004.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: