Číslo hlasovania: 1339
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k návrhu na uzatvorenie zmluvy o výpožičke pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku o výmere 377 m2, vedeného na LV č. 6434 ako p.č. 3118, zastavaná plocha, v k.ú. Komárno, za účelom vybudovania uloženia obrubníka a vybudovania príjazdovej časti vchodu k budove na p.č.3117/2 pre I. Il. a manželku J. I. na 1 rok s tým, že ťarchy vyplývajúce z odvodňovacieho drenu na pozemku znášajú vypožičiavatelia, celá plocha má byť pevná bez zelene, pozemok nemôže byť oplotený a po uplynutí doby výpožičky investícia bude bezplatne odovzdaná do vlastníctva Mesta Komárno za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
 Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: