Číslo hlasovania: 1340
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k návrhu na schválenie financovania stavby “Prestavba bývalej budovy ZŠ na Ul. slobody na bytový dom – nájomné byty bežného štandardu“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. Financovanie prestavby bývalej budovy ZŠ na Ul. slobody na bytový dom – 56 bytových jednotiek s charakterom nájomného bytu s bežným štandardom úverom zo ŠFRB vo výške 70% obstarávacej ceny, t.j. v hodnote 23.314.000,00 Sk s DPH v súlade so zákonom č.607/2004 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja, s tým že 30% obstarávacej ceny, t.j. 9.991.900,00 Sk s DPH bude financované z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Technickú infraštruktúru, na ktorú sa neposkytuje dotácia ani úver zo ŠFRB, Mesto Komárno zabezpečí z vlastných zdrojov vo výške 2.500.672,00 Sk s DPH.
  2. Vyčlenenie čiastky vo výške 74.988,-Sk mesačne v rozpočte mesta od októbra 2005 na pravidelné splácanie úveru zo ŠFRB v zmysle platnej zmluvy o úvere zo ŠFRB počas celého trvania zmluvného vzťahu zo ŠFRB.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   predložiť uznesenie ku žiadostiam na Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: