Číslo hlasovania: 1341
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k návrhu na schválenie financovania stavby “Vybudovanie technickej vybavenosti k IBV Komárno, mestská čas Nová Strន


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

   Financovanie stavby „Vybudovanie technickej vybavenosti k IBV Komárno, mestská čas Nová Strន – I. etapa, s celkovou obstarávacou cenou 16.365.788,50 Sk s DPH, s tým že vo výške 2.315.280,00 Sk s DPH bude financované z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle Výnosu MVRR SR z 23.12.2004 č.V-1/2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania a technickú infraštruktúru, na ktorú sa neposkytuje dotácia ani úver zo ŠFRB, Mesto Komárno zabezpečí z vlastných zdrojov vo výške 14.050.508,50 Sk s DPH.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

   predloži uznesenie ku žiadosti o poskytnutie dotácie na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: