Číslo hlasovania: 1342
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k sťažnosti obyvateľov časti Komárno – 2. sídlisko - vo veci zrušenia autobusových liniek


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

konštatuje, že

   vo veci zabezpečenia pravidelnej mestskej autobusovej dopravy na území mesta Komárno a zmeny cestovného poriadku pravidelnej mestskej autobusovej dopravy v Komárne je platné uznesenie Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 905/2005 a 904/2005 zo dňa 14. apríla 2005 a nie je v súčasnosti aktuálne prehodnotenie uvedeného uznesenia.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: