Číslo hlasovania: 1343
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k protestu členov združenia TRHOVNÍK, so sídlom Námestie Kossutha, 945 01 Komárno, voči uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Komárne k výstavbe na Námestí Kossutha


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

konštatuje, že

   uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 947/2005 zo dňa 21. apríla 2005 bol schválený odpredaj pozemkov v meste Komárno pre AUPARK Nitra, spol. s r.o., pre účely vybudovania zábavno-obchodného centra a nie je v súčasnosti aktuálne prehodnotenie uvedeného uznesenia.

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: