Číslo hlasovania: 1344
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k vyhláseniu verejnej súťaže na zhotovenie prác „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov – Palatínova ul. v Komárne I. etapa – po Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

  1. vyhlásenie verejnej súťaže v zmysle zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov na zhotovenie prác „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov - Palatínova ul. v Komárne I. etapa - po Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska“, s vypustením stavebných objektov SO 02 – Rekonštrukcia vodovodu a SO 03 – Rekonštrukcia kanalizácie,
  2. súťažné podklady pre verejnú súťaž (tvoria prílohu uznesenia)

B) menuje

  1. komisiu na vyhodnotenie ponúk v zložení:
  2. Ing. László Stubendek - predseda Mária Hajabácsová - člen MUDr. Tamás Hollósy - člen Ing. László Győrfy - člen Ing. Béla Sánta - člen
  3. odborne spôsobilú osobu:
  4. Ing. Štefan Bódiš

C) ukladá Mestskému úradu

   zabezpečiť písomné podklady pre činnosť komisie.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

D) žiada primátora mesta

   podpísať menovacie dekréty predsedovi a členom komisie.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: primátor mesta

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy  Mária Hajabács MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Frigyes Gogola

   Nehlasovali: