Číslo hlasovania: 1345
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k návrhu na predloženie projektu v rámci INTERREG III A 2004-2006 „Dekoračné osvetlenie mesta Komárno“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

   spracovanie a podanie zrkadlového cezhraničného projektu miest Komárno a Esztergom v rámci projektu Európskeho fondu pre regionálny rozvoj – Program susedstva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina (NP-2004-2006) číslo výzvy: HUSKUA/05, „Dekoračné osvetlenie mesta Komárno“ s tým, že spoluúčasť Mesta Komárno na realizácii projektu je 5/ z celkových nákladov,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárno

   predložiť projekt na Spoločný technický sekretariát Programu susedstva HUSKUA 2004 – 2006 Budapešti.

Termín: do 10. 6. 2005
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Miklós Fehér Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: