Číslo hlasovania: 1346 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k návrhu predsedu Finančnej komisie - vo veci odvolania člena finančnej komisie


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje (94)

   odvolanie z funkcie člena finančnej komisie, Ing. Katarínu Krážovú v súlade s § 11 a § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

B) volí

   za člena finančnej komisie, Ing. Gábora Cséplőa v súlade s § 11 a § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
 Miklós Fehér  Csaba Fehér

   Zdržali sa:
Ing. Péter Békési JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 1346 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k návrhu predsedu Finančnej komisie - vo veci odvolania člena finančnej komisie


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje (94)

   odvolanie z funkcie člena finančnej komisie, Ing. Katarínu Krážovú v súlade s § 11 a § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

B) volí

   za člena finančnej komisie, Ing. Gábora Cséplőa v súlade s § 11 a § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. László Stubendek Mgr. Imre Andruskó Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Ing. István Zámbó

   Proti:
 Csaba Fehér

   Zdržali sa:
 Miklós Fehér Ing. Péter Békési MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali: