Číslo hlasovania: 1397
Číslo bodu: 42.
Uznesenie k žiadosti NAY Leasing, a.s. Bratislava na zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1041/2005 zo dňa 9. júna 2005 v znení uznesenia č. 1087/2005 zo dňa 14. júla 2005


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

   zmenu uznesenia Mestského zastupitežstva v Komárne č. 1041/2005 zo dňa 09. júna 2005 v znení uznesenia č. 1087/2005 zo dňa 14. júla 2005 tak, že v bode A/ sa posledná odrážka vypúša.

 Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: